Sự cần thiết tiến hành công tác phòng chống mối

Dịch vụ

Sự cần thiết tiến hành công tác phòng chống mối

Trên thế giới nói chung và ở nước ta nói tiêng, Mối là loài côn trùng đã và đang được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu vì những thiệt hại do chúng gây ra rất đáng kể và phổ biến.

  • Nhieàu ngaønh, lónh vöïc nhö thuûy lôïi, laâm nghieäp, noâng nghieäp, xaây döïng phaûi ñaàu tö nghieân cöùu ñeå tìm ra caùc bieän phaùp xöû lyù nhaèm giaûm thieåu taùc haïi cuûa loaøi coâng truøng naøy gaây ra. Moãi toå moái laø moät “ñôn vò soáng” hoaëc ñöôïc coi laø moät xaõ hoäi rieâng bieät. Trong moãi toå moái, tuøy töøng loaøi, coù töø vaøi traêm con ñeán haøng chuïc trieäu con. Treân theá giôùi ngöôøi ta ñaõ giaùm ñònh ñöôïc treân 2.700 loaøi, ôû nöôùc ta ñaõ giaùm ñònh ñöôïc treân 80 loaøi. Giöõa caùc loaøi chæ khaùc nhau veà hình thaùi, veà soá löôïng caù theå, veà caáu truùc toå…song ñeàu coù söï gioáng nhau laø chuùng soáng quaàn theå. Moãi quaàn theå ñeàu coù söï phaân coâng theo chöùc naêng.

    -         Sôû dó moái coù khaû naêng gaây ra nhöõng toån thaát ñaùng keå nhö vaäy laø do nhöõng ñaëc ñieåm sinh hoïc cuûa loaøi naøy, maët khaùc khí haäu nhieät ñôùi laø moâi tröôøng thuaâïn lôïi cho chuùng sinh tröôûng vaø phaùt trieån maïnh. Moái laø loaøi coân truøng coù toå chöùc xaõ hoäi raát cao, khaû naêng sinh saûn vaø phaân ñaøn lôùn. Moät con moái chuùa coù theå ñeû 1.000 – 2.000 tröùng moät ngaøy ñeâm. Moái phaù hoaïi ñeâ ñieàu, caây troàng, coâng trình xaây döïng, coâng trình vaên hoùa vaø nhieàu ñoái töôïng khaùc.

    -         Ñoái vôùi coâng trình xaây döïng moái khoâng chæ laøm hö haïi ñeán trang thieát bò, noäi thaát taøi saûn beân trong maø coøn laøm aûnh höôûng ñeán tuoåi thoï vaø myõ quan coâng trình. Nhieàu coâng trình sau khi xaây döïngmoät thôøi gian ngaén ñaõ bò moái laøm hö haïi caùc keát caáu goã beân trong hoaëc laøm hoûng heä thoáng daây ñieän ngaàm, buoäc phaûi thay theá laõng phí, toán keùm. Trong coâng trình xaây döïng moái coù theå ñuïc ñöôïc töôøng xaây baèng xi maêng maùc thaáp hoaëc moät soá vaät lieäu nhöïa nhôø tieát dòch axít hoaëc len loûi qua nhöõng khe raát nhoû ñeå tieáp caän caùc ñoái töôïng laø thöùc aên cuûa chuùng. Muøa ñoâng moái ôû nhaø cöûa, kho taøng giaûm cöôøng ñoä phaù hoaïi, traùi laïi moái caây troàng laïi gaây phaù hoaïi maïnh nhaát. Veà muøa ñoâng ít möa, ñoä aåm maët ñaát giaûm, maïch nöôùc ngaàm ruùt saâu, chæ coù caây töôi laø ñaùp öùng ñöôïc caû hai nhu caàu soáng cuûa moái: ñoù laø thöùc aên vaø nöôùc.

    -         Töø nhöõng ñaëc ñieåm naøy cuûa loaøi moái cho chuùng ta thaáy moái coù söùc phaù hoaïi raát lôùn. Moái phaù hoaïi caùc keát caáu goã cuûa coâng trình xaây döïng, kho taøng vaø caùc di tích lòch söû vaên hoùa khaùc…Do vaäy vieäc tieán haønh xöû lyù phoøng choáng moái cho coâng trình xaây döïng môùi laø heát söùc caàn thieát.

  • Trường Sang – Chuyên Diệt Mối, Phòng Mối, Diệt côn trùng, Mua bán thuốc diệt mối, thuốc diệt côn trùng…

    “ Sự An Toàn cuả ngôi nhà bạn là thương hiệu cuả chúng tôi”


Dịch vụ khác

Đào hào phòng Mối bên ngoài công trình: Tạo một lớp chướng ngại đứng bao lấy móng tường bên ngoài của công trình bằng cách đào các hào là các hàng rào bao quanh phía ngoài sát mặt tường móng trong công trình, nhằm ngăn chặn Mối từ các vùng...
Mối đất là một loại côn trùng gây thiệt hại nhiều nhất cho các cấu trúc nhà cửa trong khu vực. Không chỉ do việc các vật liệu có chứa Cellulo là thức ăn của chúng, mà thiệt hại hơn nhiều là việc chúng tạo ra các đường đi ẩm...
Do tiền độ thi công phòng chống mối phụ thuộc vào tiến độ xây dựng công trình, nên trình tự thi công chống mối thường được tiến hành theo các bước sau: