17. Phân Viện Nghiên Cứu Điện Tử Tin Học Tự Động Hóa